Sekretess och personuppgifter

Personuppgifter vi samlar in och deras ursprung
I Medborgarappen samlar Benecivium AB in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge underlag för återkoppling. Personuppgifter i form av namn och e-postadress tillhandahåller du själv när du använder Medborgarappen första gången. Till dessa knyts övriga uppgifter i form av fotografi och eventuell textbeskrivning som du tillhandahåller när du skapar ett nytt ärende. Vi hämtar uppgift om din position från tredje part genom att använda mobilens platstjänst. I förekommande fall hämtar vi in uppgifter om missbruk av tjänsten från tredje part genom att mottagande kommun anmäler detta.

Hur vi använder personuppgifter
Benecivium AB använder insamlade uppgifter för att utföra våra förmedlingstjänster och för att hålla dig informerad om denna användning. Vi kan också använda dessa data för att kommunicera med dig och exempelvis informera dig om förändringar i tjänsten eller säkerhetsrelaterad information . Lagringstiden för uppgifter som rör enskillda ärenden är 18 månader. Vi beaktar dataskydd i våra rutiner, vår teknik och våra avtal med tredje part. Skulle det inträffa förlust av data eller intrång från utomstående utgör detta ändå inte någon risk för dig då vi aldrig hanterar personuppgifter med känslig information.

Delning av dina personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter med mottagande kommuner av de ärenden som vi förmedlar för din räkning, och vårt syfte med detta är att utföra en viktig samhällsfunktion. I samma syfte hanteras uppgifterna av våra tjänsteleverantörer för mottagning och lagring av uppgifter samt förmedling av e-post, vilket innebär att de är personuppgiftsbiträden i hanteringen. Vi kan också komma att dela personuppgifter med ansvarig myndighet i samband med revision, när detta krävs enligt lag eller som svar vid en juridisk process.

Hur du kommer åt och hanterar dina personuppgifter
Du kan kontakta Benecivium AB via e-post, se nedan, om du vill granska redigera, exportera eller ta bort dina personuppgifter. Förutsatt att vi kan styrka din identitet, vanligen genom att din begäran kommer från ett e-postkonto som är knutet till Medborgarappen, svarar vi inom max 30 dagar. Vill du även hantera de personuppgifter som vi har förmedlat till mottagande kommuner kontaktar du deras personuppgiftsansvariga. Kommunerna hanterar dina uppgifter för sina egna syften vilket innebär att de är personuppgiftsombud, och inte personuppgiftsbiträden till Benecivium AB, för sin ärendehantering.

Kontaktuppgifter
För frågor eller ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, kontakta oss via e-post till info@benecivium.com. För att inlämna eventuella klagomål på vår hantering av personuppgifter, kontakta Datainspektionen. Se deras webbsida för aktuella kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/